• Imprimeix

Reconeixement d'activitats de formació contínua

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) reconeix activitats de formació contínua organitzades per determinades entitats a iniciativa pròpia.

L'Ordre INT/56/2013, de 27 de març [DOGC núm. 6356, 16.04.13] estableix els requisits i regula el procediment de reconeixement d'activitats de formació contínua adreçades als cossos de policia de Catalunya i al personal de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, promogudes per entitats alienes a l'ISPC.

Poden sol·licitar aquest reconeixement les entitats següents:

 • ens locals de Catalunya
 • entitats municipalistes que organitzen activitats formatives per al personal de l'Administració local
 • universitats de Catalunya i entitats en què tenen una participació majoritària i han estat creades per a promoure i desenvolupar activitats relacionades amb la formació no oficial
 • centres adscrits a les universitats de Catalunya
 • organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, de les policies locals de Catalunya, del Cos de Bombers de la Generalitat i del cos de Bombers de Barcelona
 • centres formatius acreditats o homologats per la Generalitat de Catalunya o equivalent que organitzen activitats de formació contínua d'interès per als membres dels cossos de policia i de bombers de Catalunya
 • col·legis professionals
 • El reconeixement s'ha de sol·licitar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • S'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud corresponent (dos models: un per a l'àmbit de policia i un per a l'àmbit de bombers), disponible en aquesta pàgina web i en paper a l'oficina del registre de l'Institut.
 • Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar:
  • un catàleg de les activitats formatives anuals de l'entitat
  • un dossier específic per a cadascuna de les activitats

 

Les entitats sol·licitants poden utilitzar aquesta fitxa d'activitat formativa com a guia per a preparar i verificar el dossier específic que cal presentar per a cada activitat.

El període de presentació de sol·licituds de reconeixement és del 10 de setembre al 10 de novembre de cada any.

Activitats reconegudes per l'ISPC (2013-2017)

Consulta per any de realització, número de reconeixement i entitat organitzadora