• Imprimeix

Reconeixement acadèmic CFGM d'emergències i protecció civil

El tribunal avaluador, un cop revisades les al·legacions presentades davant els expedients acadèmics provisionals, ha aprovat i fa públiques:

 • les llistes del cursos admesos i dels cursos exclosos en el període d'al·legacions
 • la lista de participants que obtenen convalidació/ons

Convocatòria limitada de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, d'acord amb les bases que s'estableixen a l'annex de la Resolució ENS/1973/2013.

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de novembre de 2013, d'acord amb la Resolució ENS/2180/2013, de 16 d'octubre.

Informació relacionada

En aquesta convocatòria poden participar:

 • bombers del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, que acreditin una experiència professional mínima de dos anys;
 • bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que acreditin cinc anys de nomenament en l'escala activa de bomber voluntari i un mínim d'intervenció en dos-cents serveis,

 

en la data que finalitza la presentació de sol·licituds.

Aquesta convocatòria es resoldrà en diferents terminis en funció de la prioritat que s'estableix per al grup al qual pertanyi la persona sol·licitant i el compliment de criteris d'admissió per a cada grup.

Consulteu la definició de cadascun d'aquests grups al punt 5 de l'annex de la Resolució ENS/1973/2013.

 • Es poden reconèixer les unitats formatives que componen un mòdul professional (MP) que derivi d'una unitat de competència, que són els següents:
  • MP 1. Comportaments i actituds d'alt valor professional
  • MP 2. Operacions de salvament i rescat
  • MP 3. Fenòmens naturals i antròpics
  • MP 4. Control i extinció d'incendis
  • MP 5. Operacions d'assistència tècnica
  • MP 6. Conducció i manteniment de vehicles
  • MP 7. Dotació sanitària
  • MP 8. Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència
  • MP 9. Atenció sanitària especial d'ensenyament en situacions d'emergència
  • MP 10. Suport psicològic en situacions d'emergència
 • No són objecte d'aquesta convocatòria els MP següents:
  • MP 11. Formació i orientació laboral
  • MP 12. Empresa i iniciativa emprenedora
  • MP 13. Anglès tècnic
 • L'admissió a la convocatòria implica l'exempció d'ofici del MP 15. Formació pràctica en centres de treball.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges, quan completin una unitat formativa o un mòdul del cicle formatiu, comportarà l'anotació de convalidat a l'expedient acadèmic.

Termini de presentació de sol·licituds prorrogat fins al 29 de novembre de 2013.

 • El reconeixement s'ha de sol·licitar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya  (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès).
 • Cal emplenar i presentar el formulari normalitzat que es troba en línia al final d'aquest bloc, i també n'hi ha en paper a l'oficina de registre de l'Institut.
 • Així mateix, s'ha d'adjuntar al formulari una fotocòpia compulsada del títol o certificat d'entre els esmentats al punt 5 de l'annex de la Resolució.

 

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya sol·licitarà d'ofici a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, o bé al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de l'Ajuntament de Barcelona, prèvia autorització a la sol·licitud d'inscripció, el certificat acreditatiu dels requisits de participació en aquesta convocatòria del respectiu personal.

Convocatòria limitada de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, d'acord amb les bases que s'estableixen a l'annex de la Resolució ENS/1973/2013.

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de novembre de 2013, d'acord amb la Resolució ENS/2180/2013, de 16 d'octubre.