• Imprimeix

Reconeixement acadèmic per al CFGM Emergències i Protecció Civil

Convocatòria específica de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral/activitats socials

D'acord amb la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juliol

Convocatòria limitada de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà Emergències i Protecció Civil, d'acord amb les bases que s'estableixen a l'annex de la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny.

Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny

Consulteu-hi el text íntegre de les bases d'aquesta convocatòria

En aquesta convocatòria poden participar:

 • bombers del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, que acreditin una experiència professional mínima de dos anys
 • bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que acreditin cinc anys de nomenament en l'escala activa de bomber voluntari i un mínim d'intervenció en dos-cents serveis

en la data que finalitza la presentació de sol·licituds.

 

Les persones que van participar en el procés de reconeixement acadèmic de l’any 2013 no poden tornar a presentar sol·licitud en aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria es resoldrà en diferents terminis en funció de la prioritat que s'estableix per al grup al qual pertanyi la persona sol·licitant i el compliment de criteris d'admissió per a cada grup. Consulteu la definició de cadascun d'aquests grups al punt 4 de l'annex de la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya sol·licitarà d'ofici a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, o bé al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de l'Ajuntament de Barcelona, prèvia autorització a la sol·licitud d'inscripció, el certificat acreditatiu dels requisits de participació en aquesta convocatòria del respectiu personal.

Es poden reconèixer les unitats formatives que componen un mòdul professional (MP) que derivi d'una unitat de competència, que són els següents:

 • MP 1. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials
 • MP 2. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals
 • MP 3. Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans
 • MP 4. Intervenció operativa en esdeveniments d’origen natural, tecnològic i antròpic
 • MP 5. Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat
 • MP 6. Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències
 • MP 7. Atenció sanitària inicial en situació d’emergència
 • MP 8. Suport psicològic en situacions d'emergència
 • MP 9. Coordinació d’equips i unitats d’emergències
 • MP 10. Ciències aplicades a l’àmbit professional

 

No són objecte d'aquesta convocatòria els MP següents:

 • MP 11. Formació i orientació laboral
 • MP 12. Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP 13. Anglès tècnic

 

L'admissió a la convocatòria implica l'exempció d'ofici del MP 15. Formació pràctica en centres de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juliol de 2018

La sol·licitud del reconeixement s'ha d'adreçar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès).

 • Els bombers de la Generalitat (voluntaris no) han de trametre la sol·licitud emplenada a través de l'eina eValisa.
 • La resta poden presentar presencialment el formulari de sol·licitud adjunt a aquest bloc (també n'hi ha de disponibles en paper a l'oficina de registre de l'Institut).
 • També es pot presentar la sol·licitud per Internet mitjançant la petició genèrica dels Tràmits Gencat. Cal tenir en compte el següent:
  • En el subapartat "Sol·licito" indiqueu: "A l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya participar en la convocatòria que regeix la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny".
  • A l'apartat "Documentació annexa", heu d'adjuntar també emplenat el formulari en format paper.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges, quan completin una unitat formativa o un mòdul del cicle formatiu, comportarà l'anotació de convalidat a l'expedient acadèmic.

Data d'actualització:  20.11.2018