• Imprimeix

Accés de formadors a l'especialitat de construcció

Es publiquen les llistes de persones admeses i no admeses al procés selectiu

Data d'actualització: 13.03.2018

Data de publicació de la convocatòria: 05.02.2018

Codi: 2018/98.201.00124(O) 

Persones admeses i excloses

Consulteu les llistes, per DNI

Aquesta convocatòria d’accés a l’especialitat de construcció respon a la necessitat de disposar de més formadors per a desenvolupar els encàrrecs formatius de l'Escola de Bombers i Protecció Civil (EBPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

El personal formador de l’EBPC/ISPC ja ha superat un procés de selecció i té les valoracions constants de l'alumnat i dels coordinadors sobre la seva idoneïtat per a donar formació. Per això, per optar a una nova especialitat o àmbit de coneixement de l’EBPC, s’ha considerat oportú abreujar el procés d’accés a la condició de formador, però alhora garantir la seva capacitat tècnica i de coneixement en la nova especialitat.

1. Objecte

Donar accés a formadors de l'EBPC/ISPC a l'àmbit de coneixement de construcció.

 

2. Requisits de l'aspirant

 • Ser formador/a de l’EBPC/ISPC
 • Ser membre del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya o del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat (secció activa)

Els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. L’EBPC en comprovarà d’ofici el compliment.

 

3. Places convocades

Nombre de places convocades: 25

 • Aquesta convocatòria preveu donar cobertura al mòdul de construcció de les 16 edicions que s’estan fent durant aquest any 2018 del Curs de formació bàsica per a bombers voluntaris en tot el territori de Catalunya.
 • Les persones seleccionades hauran d’assumir el compromís amb l’EBPC que permeti cobrir totes les sessions formatives, encara que no s’imparteixin dins de la seva regió d’adscripció o del seu domicili particular.
 • Les persones que no obtinguin plaça s’ordenaran per ordre de puntuació i passaran a formar part d’una llista de reserva.

 

4. Comissió de valoració

La Comissió està formada per les persones titulars del òrgans següents:

 • cap de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya
 • cap del Servei de Formació en Riscos i Emergències
 • cap de l’Àrea d’Instructors i Continguts de l'EBPC
 • cap de la Secció de Suport a la Formació de Bombers
 • responsable de Suport a la Formació en l’especialitat de construcció
 • pedagoga del Servei de Formació en Riscos i Emergències
 • tècnica de la Secció de Suport a la Formació de Bombers, que farà també de secretària d’aquesta Comissió

Per dur a terme la seva tasca, la Comissió de valoració compta amb el personal de suport que consideri necessari.

 

5. Selecció

En aquesta fase es valoraran el currículum i l'informe vinculant.

Les persones que superin aquesta fase seran proposades per a participar en el curs o seminari de caràcter selectiu.

5.1 Currículum

 1. Titulació acadèmica (relacionada amb la matèria)
 2. Formació rebuda en els darrers 5 anys (relacionada amb la matèria)
 3. Experiència docent en els darrers 5 anys (relacionada amb la matèria)
 4. Domini de les TIC
 5. Nivell de coneixement de català

 

La puntuació final servirà per a ordenar els aspirants per a completar el nombre de places convocades. En cas d'empat en la darrera posició s'ordenaran per ordre d'antiguitat en el cos i, en cas de coincidir, guanyarà l’aspirant de més edat.

El detall de les puntuacions per a cada apartat del currículum és el que consta a l’annex 1.

 

5.2 Informe vinculant (apte/no apte)

L’informe vinculant del Servei de Formació es basarà en els resultats obtinguts per l’aspirant en les enquestes de satisfacció de l’alumnat respecte de les activitats formatives realitzades a l’ISPC en els últims 5 anys, i també en les aportacions de coordinadors/referents de continguts. Per a superar aquest procés la nota mitjana ha de ser superior a 6. La qualificació final de l’informe serà apte/no apte.

 

Per a superar aquesta fase de selecció s’ha de ser apte en els dos subapartats anteriors.

 

6. Seminari/curs

Els aspirants seleccionats hauran de realitzar una activitat formativa de caràcter selectiu que els habilitarà per a impartir la docència en l’especialitat de construcció.

 

7. Sol·licituds d'inscripció

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 15 de febrer, a les 23.55 h.

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà d'aquest formulari en línia.

L'aspirant és responsable de la veracitat de les dades que faci constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l’admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió de valoració pugui fer en qualsevol moment. La inexactitud o falsedat pot comportar l'exclusió de la convocatòria en qualsevol moment.

 

8. Presentació de documentació

En el moment d'inscriure-s'hi no s'ha d'adjuntar cap documentació. Únicament les persones que accedeixin al seminari o curs selectiu hauran de presentar la documentació corresponent sobre els mèrits que s'hagin al·legat.

 

9. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per les persones aspirants i les persones seleccionades en aquest procés selectiu s’incorporaran en un fitxer de l’ISPC. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreceu-vos a la Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic de l’ISPC (ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès).

1. Titulació acadèmica

 • Titulació universitària relacionada amb la matèria: màxim 2 punts
 • Titulació universitària de màster relacionada amb la matèria: màxim 1 punt
 • Titulació de formació professional relacionada amb la matèria: màxim 1 punt

 

2. Formació rebuda i impartida en els darrers 5 anys

 • Cursos de l’ISPC de l’àmbit de construcció (màxim 2 punts)
 • Cursos fets fora de l’ISPC de l’àmbit de construcció (màxim 1 punt)

 

Les activitats fetes a l’ISPC, com a alumne i/o com a docent, es comprovaran d’ofici a les bases de dades respectives. Per tant, l’aspirant no ha d’acreditar aquest concepte en el formulari d’inscripció. Només ho ha de fer en el cas que acrediti formació feta fora de l’ISPC/EBPC.

 

3. Domini de les TIC 

 • Certificat bàsic ACTIC (nivell 1): 1 punt
 • Certificat mitjà ACTIC (nivell 2): 2 punts

 

4. Nivell de coneixement de la llengua catalana

 • Certificat de nivell intermedi de català C1 (antic nivell C): 1 punt
 • Certificat de nivell superior de català C2 (antic nivell D): 2 punts

Qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públiques per mitjà d'aquesta pàgina web.

93 567 50 00  /   formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 15 de febrer, a les 23.55 h.

Data d'actualització:  13.03.2018