• Imprimeix

Selecció de nou personal formador/a de l'especialitat d'incendis forestals

Es publica la llista d'aptes del Curs de formació de formadors [21.06.18]

Procés selectiu adreçat a: personal del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona

Data de publicació de la convocatòria: 30.01.2018

Codi: 2018/98.201.00085

Objecte: aquesta convocatòria de selecció respon a la necessitat de disposar de més personal formador de l’especialitat d’incendis forestals.

Places convocades: 10

Llista d'aptes del Curs [21.06.18]

Realitzada la 4a fase del procés selectiu

  • Ser bomber funcionari en situació operativa del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb una antiguitat mínima de tres anys.
  • No ser formador/a de cap especialitat a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

La selecció es fonamenta en l’avaluació de les competències necessàries per exercir de forma adequada la funció de formador/a. Hi ha quatre fases selectives i cal superar cada fase per poder passar a la següent.

  • 1a fase: proves de coneixement (prova general i prova d’especialitat)
  • 2a fase: simulació docent
  • 3a fase: entrevista personal
  • 4a fase: curs de formació de formadors

 

Per a cada fase es facilitarà informació addicional per concretar i desenvolupar els aspectes que s’indiquen en aquesta convocatòria.

Els temari de la prova d'especialitat s'especifica a l'annex de les bases de la convocatòria.

Consulteu les bases que regeixen la convocatòria i l'annex amb els continguts de la prova d'especialitat

 

Més informació

La publicació de la llista de persones admeses i excloses, el calendari de les proves, les especificacions i els resultats i qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públics per mitjà d'aquesta pàgina web.

El calendari es pot modificar al llarg del procés per motius d’organització.

formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Convocatòria al Curs de formació de formadors [12.04.18]

Llista d'aptes que passen a la 4a fase de la selecció

Convocatòria a l'entrevista personal [04.04.18]

Aspirants aptes en la simulació docent (ordenats per DNI)

Resultats de la 2a fase [04.04.18]

Aptes, no aptes i no presentats

Persones admeses al procés selectiu

Llista publicada el 16.02.18

Termini d'inscripció: diumenge 11 de febrer, a les 23.55 h.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament per mitjà del formulari en línia que hi ha en aquest apartat.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de les dades que facin constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l’admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió de valoració pugui fer en qualsevol moment. Per tant, qui incorri en inexactitud o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

Data d'actualització:  21.06.2018