• Imprimeix

Procés d'accés a formador/a de l'especialitat d'incendis forestals

Es publiquen les llistes d'aspirants admesos i no admesos com a formadors de l'ISPC [05.12.17]

Consulteu també l'acta de la Comissió de Valoració sobre la publicació d'aquestes llistes.

 

Procés adreçat a: personal del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona

L’any 2012 i el 2014 Bombers de Barcelona es van incorporar als equips de personal formador de diferents especialitats, tot i que la d’incendis forestals no es va convocar. Actualment l’Ajuntament de Barcelona ha manifestat la necessitat de programar, també, formació d’incendis forestals per al conjunt de bombers del seu cos.

El formador/a de l’ISPC-EBPCC ja ha superat un procés de selecció i té les valoracions constants de l'alumnat i dels coordinadors sobre la seva idoneïtat per impartir formació. Per això, per poder optar a una nova especialitat dins dels diferents àmbits de coneixement de l’EBPCC, s’ha considerat oportú abreujar el procés d’accés a la condició de formador/a, però alhora garantir la seva capacitat tècnica i de coneixement en la nova especialitat.

Persones admeses i excloses del procés d'accés

Llistes publicades [21.11.17]

Objecte de la convocatòria

Incorporar personal formador provinent del cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona per als continguts d’iniciació de foc forestal, línia d’aigua i tècniques d’extinció en incendis forestals. També respon a la necessitat que l’Escola de Bombers i Protecció Civil disposi de més formadors per desenvolupar els encàrrecs formatius que rep d’aquest àmbit d’intervenció.

Places convocades: 5

Requisits de l'aspirant

  • Ser personal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Ser formador/a de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC com a màxim d'una especialitat. En cas de ser-ne de dues, cal renunciar a una de les especialitats.

L'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en comprovarà d'ofici el compliment.

Procés selectiu i temari

Pel fet que es tracta de personal formador amb les competències necessàries per exercir de forma adequada la funció de formador, la selecció només es basa en una prova de coneixement específic relacionat amb l’àmbit d’incendis forestals.

El dia de la prova és el divendres 1 de desembre de 2017.

Aquesta prova és un examen de tipus test amb quatre opcions de resposta, amb qualificació de 0 a 10 punts.

Per superar-la cal obtenir una puntuació de 5,00 o superior.

La nota de la prova d’especialitat serveix per ordenar els aspirants. En cas d'empat en la darrera posició s'ordenaran per ordre d'antiguitat en el cos i, en cas de coincidir, guanyarà l’aspirant de més edat.

Consulteu el temari detallat a l'annex de continguts que inclourà la prova d’especialitat.

Annex. Continguts de la prova

Iniciació al foc forestal I i II

Línia d'aigua

Eines per a l'extinció I

Tècniques d'extinció en incendis forestals I

Calendari orientatiu

La previsió del calendari de la prova, la publicació de la llista de persones admeses i excloses, les especificacions i els resultats, i qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públics per mitjà d'aquesta pàgina web.

El calendari es pot modificar al llarg del procés per motius d’organització.

Inscripcions

Termini d'inscripció: diumenge 19 de novembre, a les 23.55 h.

La inscripció s’ha de fer telemàticament per mitjà del formulari en línia que hi ha en aquest apartat.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de les dades que facin constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l’admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió pugui fer en qualsevol moment. Per tant, qui incorri en inexactitud o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

Més informació a formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Comissió de valoració

La Comissió està formada per les persones titulars del òrgans següents:

  • cap de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPCC)
  • cap del Servei de Formació en Riscos i Emergències de l’EBPCC
  • cap de l’Àrea d’Instructors i Continguts de l’EBPCC
  • cap de la Secció de Suport a la Formació de Bombers de l’EBPCC
  • responsable de Suport a la Formació (incendis forestals) de l’EBPCC
  • pedagoga del Servei de Formació en Riscos i Emergències de l’EBPCC, que fa també de secretària de la Comissió

 

Per dur a terme la seva tasca, la Comissió compta amb el personal de suport que consideri necessari.

 

Nomenament

A proposta de la Comissió de valoració, la directora de l'ISPC nomenarà com a formador/a les persones aspirants que superin aquest procés selectiu.

Protecció de dades personals

Les dades facilitades per les persones aspirants i les persones seleccionades en aquest procés de selecció s’incorporen a un fitxer de titularitat de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès, ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  05.12.2017