• Imprimeix

Selecció de nou personal formador de l'especialitat NRBQ

CANVI DE DATA DE L'EXAMEN: 8 DE GENER DE 2019

Amb la voluntat de garantir la possibilitat que totes les persones que s’han inscrit al procés de selecció puguin participar en la jornada de mobilització oberta al col·lectiu de Bombers de la Generalitat, l’examen s’ha posposat la data de l’examen al dia 8 de gener del 2019.

Requisits de l'aspirant: bomber/a funcionari/ària en situació operativa del Cos de Bombers de la Generalitat o del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona i no ser formador/a de l'ISPC en cap especialitat.

Degut a un error intern de l’EBPCC que no permetia la participació dels Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya al procés de selecció de nou personal Formador de l’especialitat NRBQ, cal fer la següent modificació: S’afegeix al punt 2.2 Requisits de l’aspirant, apartat b, : “Ser membre del Cos de Bombers Voluntaris de la Secció Activa i haver superat el Curs de formació bàsica per a bombers voluntaris” Aquestes persones poden presentar la seva sol·licitud d’inscripció fins el 12 de desembre.

Codi del procés selectiu: 2018/98.201.00608(O)       

 

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà d'aquest formulari en línia.

ATENCIÓ: canvi de data. Examen dia 8 de gener de 2019

Històricament els riscos tecnològics han estat un dels factors de risc que han condicionat l’organització i operativitat dels recursos dels cossos de Bombers, ja que representen una tipologia de serveis que, pel seu impacte territorial, mediambiental i social, requereixen una alta capacitació professional i organitzativa dels grups d’intervenció.

Aquesta capacitació s’adquireix, més enllà de l’experiència, amb una formació progressiva que es vagi adequant a les competències dels col·lectius destinataris de manera que incorpori les metodologies de treball que s’adaptin als nous reptes.

És per això que el personal formador de l’especialitat d’NRBQ en un primer nivell ha de tenir els coneixements necessaris i l’experiència suficient per a assolir els objectius i les necessitats formatives relatives a les competències dels diferents col·lectius operatius.

Com a conseqüència del creixement tecnològic en la societat i la seva especialització, l’Escola de Bombers i Protecció Civil ha decidit dividir l’àrea de riscos tecnològics en dues especialitats diferents:

 • la d’instal·lacions de serveis (gas, electricitat, aigua i industrials)
 • la de riscos NRBQ (nuclears, radiològics, biològics i químics)

 

Aquesta nova convocatòria de selecció sorgeix de la necessitat de disposar de més personal formador de l’especialitat d’NRBQ.

[Data de publicació 09.10.2018]

1. Marc de treball del personal formador

1.1 Competències i funcions

El personal docent de l’Escola de Bombers i Protecció Civil (EBPCC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) fonamentalment executa activitats formatives prèviament dissenyades, ja sigui en entorns virtuals, presencials o en format mixt (blended learning). Per tant, la funció bàsica del personal formador és impartir les sessions formatives pactades, avaluar l’alumnat i assistir a les sessions o cursos que estableixi l’EBPCC amb la finalitat d’actualitzar, adquirir coneixements o unificar criteris de funcionament, per així garantir la qualitat de l’exercici de les seves tasques.

Així mateix, el personal formador pot participar en el desenvolupament de recursos formatius o avaluatius i, en menys mesura, en accions d’assessorament, orientació, suport o coordinació d’activitats.

Les competències específiques que un/a formador/a ha de tenir són les següents:

 • competència tècnica (domini de la matèria a impartir);
 • comunicació docent (habilitats per transmetre coneixements de forma entenedora, assegurant-ne la comprensió de l’alumnat i facilitar el diàleg);
 • planificació pedagògica i innovació (programar i planificar de forma organitzada i realista);
 • capacitat de treball en equip (habilitat per desenvolupar i mantenir relacions positives amb els altres i de treballar-hi conjuntament);
 • flexibilitat i tolerància a la pressió (actitud flexible davant els canvis i dificultats que es plantegin);
 • motivació i expectatives (interès i motivació per fer la tasca amb qualitat i per formar-se contínuament).

A més, ha de tenir les competències generals pròpies del personal al servei de l’Administració pública següents:

 • compromís amb el servei públic i l’organització (compartir els principis i valors de l’Administració pública i actuar amb coherència amb si mateix/a i amb l’organització;
 • orientació a resultats i orientació a la qualitat (capacitat per orientar la feina a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la menor despesa de recursos possible; en definitiva, amb l’eficiència necessària per donar el millor servei.

1.2 Durada, extinció i renovació de la condició de formador/a

La durada de la condició de formador/a és inicialment de tres anys. Aquest període té continuïtat si se supera el procés de renovació, durant el qual s’avalua la qualitat de la formació impartida i el compliment de les funcions com a formador/a, tal com estableix el document marc de selecció i renovació de personal formador.

La condició de formador/a es pot extingir per renúncia de la persona interessada o per revocació de l’EBPCC, per motius justificats degudament, vinculats amb les funcions o competències com a formador/a.

1.3 Consideracions administratives i econòmiques

Les activitats de l’EBPCC que du a terme el personal formador es retribueixen d’acord amb els barems aprovats pel Consell de Direcció de l’ISPC.

La selecció com a formador/a no modifica, en cap cas, la situació administrativa que es tingui en la unitat orgànica a què estigui adscrit/a.

El personal formador empleat/ada públic/a està subjecte al límit d’impartició de 75 hores docents a l’any, d’acord amb l’article 2 de la Llei 21/1987 d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat també està subjecte al límit del 30% de les retribucions que corresponguin al lloc de treball principal, d’acord amb l’article 22.1 del Decret 138/2008, d’indemnitzacions per raó del servei. El personal al servei de l'Administració local està subjecte a allò que estableix l’article 33 del Reial decret 462/2002. Si se superen aquests límits, cal sol·licitar la compatibilitat amb l’activitat habitual.

 

2. Règim de la convocatòria

2.1 Objecte

Seleccionar bombers/eres formadors/ores en riscos tecnològics de l’especialitat d'NRBQ.

2.2 Requisits de l'aspirant

El darrer dia de presentació de sol·licituds s'han de complir els requisits següents:

 1. no ser formador/a de l’ISPC/EBPCC en cap especialitat;
 2. estar en alguna de les situacions següents, en funció del cos de bombers a què pertanyi:
  • ser funcionari/ària en situació operativa del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya;
  • ser bomber/a funcionari/ària en situació operativa del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

L’EBPCC comprovarà d’ofici el compliment dels requisits.

2.3 Nombre de places convocades

Les places convocades són:

 • Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya: 18 places;
 • Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona: 7 places.

3.4 Comissió de valoració

La Comissió de valoració és l’òrgan responsable del procés de selecció i de proposar el nomenament dels/de les formadors/ores a la Direcció de l’ISPC.

La Comissió està formada per les persones titulars del òrgans següents:

 • cap de l’EBPCC
 • cap de l’Àrea d’Instructors i Continguts de l’EBPCC
 • cap del Servei de Formació en Riscos, Emergències i Protecció Civil de l’EBPCC
 • responsable de Suport a la Formació (NRBQ) de l’EBPCC
 • pedagoga del Servei de Formació en Riscos i Emergències de l’EBPCC
 • un representant del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona
 • un representant del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

 

Per dur a terme la seva tasca, la Comissió compta amb el personal de suport que consideri necessari.

La Comissió farà públiques les seves decisions a través dels mitjans que s’indiquen a l’apartat 2.7.

2.5 Selecció

La selecció es fonamenta en l’avaluació de les competències necessàries per exercir de forma adequada la funció de formador/a (vegeu l'apartat 1.1). Hi ha quatre fases selectives i cal superar cada fase per poder passar a la següent:

 • fase 1: prova de coneixements i prova d’especialitat
 • fase 2: simulació docent i entrevista personal
 • fase 3: recompte de mèrits
 • fase 4: curs de formació de formadors

 

La puntuació final servirà per ordenar els aspirants. En cas d'empat en la darrera posició s'ordenaran per ordre d'antiguitat en el cos i, en cas de coincidir, guanyarà l’aspirant de més edat.

Per a cada fase es facilitarà informació addicional per concretar i desenvolupar els aspectes que s’indiquen en aquesta convocatòria.

2.5.1 Primera fase: proves de coneixement

Consta de dues proves selectives:

 1. Prova general. Examen de tipus test amb quatre opcions de resposta sobre continguts genèrics de la professió de bomber/a. Es qualifica com a apte/no apte. Les respostes errònies penalitzen: per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor de la resposta encertada. Per superar la prova cal obtenir una puntuació de 5,00 o superior.
 2. Prova d’especialitat. Examen de tipus test amb quatre opcions de resposta sobre continguts de l’especialitat d’NRBQ. Es qualifica de 0 a 10 punts. Les respostes errònies penalitzen: per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor de la resposta encertada. Per superar aquesta prova cal obtenir una puntuació de 5,00 o superior. La llista de temes i les instruccions per accedir als continguts s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases.

 

Per superar aquesta primera fase cal aprovar tots dos testos, que globalment tenen un pes del 20% respecte de la resta de fases selectives.

La nota de la prova d’especialitat servirà per ordenar els aspirants. Passaran a la fase següent les 32 persones aptes més ben puntuades (23 bombers de la Generalitat i 9 bombers de Barcelona). En cas d'empat en la darrera posició s'ordenaran per ordre d'antiguitat en el cos i, en cas de coincidir, guanyarà l’aspirant de més edat.

2.5.2 Segona fase: simulació docent i entrevista

A la segona fase la simulació docent tindrà un pes del 60% i l’entrevista tindrà un pes del 40%. El pes d’aquesta fase és del 80% en el global. Per aprovar-la cal superar ambdues proves.

2.5.2.1 Simulació docent

Prova pràctica en què l'aspirant, en el temps estipulat, ha de desenvolupar oralment un tema escollit d'un temari preestablert davant d'una audiència d'un mínim de dues persones que actuen amb rol d’alumne/a i atorguen la qualificació.

En aquest exercici es valora fonamentalment la competència comunicativa (habilitat de comunicació oral, comunicació no verbal, estratègies usades per fer-se entendre i organització i estructuració en el temps), i també la competència tècnica (coneixement de la matèria).

Per poder passar a l’entrevista cal obtenir una puntuació de 7 o superior a la simulació docent.

2.5.2.2 Entrevista personal

S’ha de dur a terme una entrevista de selecció per competències, en què es valoren les competències de motivació i expectatives, capacitat de treball en equip i flexibilitat, adaptació al canvi i tolerància a la pressió.

L’entrevista és individual i la du a terme una psicòloga i un representant de la Comissió de valoració o la persona en qui es delegui.

2.5.3 Tercera fase: recompte de mèrits

El detall de les puntuacions per a cada apartat és el que consta a l’annex 2. Els punts dels mèrits se sumaran a la puntuació obtinguda a les fases anteriors.

2.5.4 Quarta fase: curs de formació de formadors

Les persones que hagin superat les fases anteriors han de dur a terme un curs de formació de formadors de caràcter selectiu. En cas que hi hagi més de 25 aspirants aptes, passaran els 25 més ben puntuats (18 bombers de la Generalitat i 7 bombers de Barcelona). En cas d’empat s’aplicarà el que s’estableix al punt 2.5.1 de les bases.

El curs té com a objectiu desenvolupar eines pedagògiques i comunicatives per impartir sessions formatives i per gestionar grups, i també conèixer el marc en què hauran de desenvolupar les seves funcions com a formador/a.

Aquest curs combina sessions presencials i sessions de treball en línia (aprenentatge electrònic).

La durada aproximada d’aquesta formació és de 40 hores lectives i es qualifica amb apte/no apte. Només les persones que obtinguin una qualificació d’apte superen aquesta fase i passen a formar part de l’equip de personal formador de prevenció d’incendis de l’EBPCC.

2.6 Sol·licituds d’inscripció

Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu poden presentar la sol·licitud fins al 25 de novembre de 2018 (inclòs).

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà d'aquest formulari en línia.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de les dades que facin constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l’admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió pugui fer en qualsevol moment.

2.7 Publicació del calendari, especificacions per a cada fase i resultats

La previsió del calendari del procés, la publicació de la llista de persones admeses i excloses, les especificacions i els resultats de cada fase i qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públics per mitjà d'aquesta pàgina web.

El calendari es pot modificar al llarg del procés per motius d’organització.

2.8 Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals a la lliure circulació d'aquestes dades; de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la resta de normativa aplicable, en relació amb les dades personals a les quals pugui tenir accés durant l’intercanvi d’informació amb l’ISPC, us comuniquem que les vostres dades seran tractades de conformitat amb la finalitat i els usos previstos en el fitxer de tractament de dades personals anomenat selecció de personal docent del qual és responsable l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que tot seguit us detallem:

 • Finalitat: gestionar les dades per a la selecció de personal docent i per a l’habilitació de personal formador intern.
 • Legitimació: consentiment de la part interessada.
 • Destinataris: no es preveu la cessió de dades de caràcter personal a tercers, llevat d’obligació legal.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, tractament i sol·licitud de limitació davant de l’ISPC, adreçant un escrit a l’adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat, o bé en línia mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat.

Per a més informació consulteu el contingut que es detalla en la pàgina web següent: http://ispc.gencat.cat/ca/1_linstitut/proteccio-dades/informacio-addicional/seleccio-docents/ o adreceu un escrit a la Sub-direcció General d’Administració i Suport Acadèmic de l’ISPC (Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, Mollet del Vallès).

Per accedir als continguts següents feu servir l'usuari formadornrbq i la contrasenya formadornrbq (no els modifiqueu en cap cas):

1. Identificació de riscos tecnològics

1.1 Conceptes bàsics de química

1.2 ADR

1.3 Tipus de contenidors

1.4 Codis de colors d'ampolles

1.5 Pictogrames de perill

1.6 Física de les radiacions ionitzants, radiobiologia i els efectes de les radiacions ionitzants sobre el cos humà

1.7 Principis de protecció radiològica operacional

1.8 Identificació d'escenaris amb risc radiològic

1.9 Identificació de la zonificació en instal·lacions radioactives

1.10 Fitxes d'identificació de cisternes

1.11 La planta química

1.12 La central nuclear d’aigua a pressió

 

2. Autoprotecció i equips de protecció individual en riscos tecnològics

2.1 Introducció als EPI

2.2 Característiques tècniques dels EPI

2.3 Nivells de protecció

2.4 EPI en riscos radiològics

2.5 Descontaminació

2.6 Introducció a la zonificació

2.7 Determinació de les zones per als equips d'emergències

 

3. Maniobres d'intervenció en riscos tecnològics

3.1 Introducció als materials d’intervenció en RT

3.2 Material

3.3 Detectors portàtils

3.4 Extinció d'incendis amb líquids inflamables

3.5 Accidents químics i risc

 1. Haver treballat, dels darrers 6 anys, com a mínim 1 any en un parc de bombers amb furgó de risc químic. Per any complet treballat: 0,25 punts. L'aspirant ha d'acreditar-ho documentalment amb un “faig constar” signat pel cap de parc on hagi prestat els seus serveis.

 

 1. Haver treballat com a bomber/a d'empresa ens els últims 15 anys en empreses químiques, centrals nuclears o laboratoris de bioseguretat: 0,15 punts per any complet treballat, amb un màxim d'1,5 punts. L'aspirant ha d'acreditar-ho documentalment amb un certificat d’empresa.

 

 1. Tenir alguna de les titulacions següents, 1,5 punts:
 • carreres universitàries de física, química, biologia o enginyeries directament relacionades
 • graus superiors directament relacionats amb alguna de les quatre àrees (nuclear, radiològica, biològica o química)

L'aspirant ha d’acreditar-ho documentalment amb una fotocòpia del títol.

 

L'aspirant ha de lliurar la documentació corresponent el dia de la prova presencial. Si no ho fa així, no es computarà cap mèrit.

Data d'actualització:  30.11.2018