• Imprimeix

Procés d'accés a formador/a de l'especialitat NRBQ

Obert a: personal del Cos de Bombers de la Generalitat que sigui formador/a de l'ISPC, com a màxim de dues especialitats, i que vulgui accedir a la docència de l'especialitat NRBQ

CANVI DE DATA DE L'EXAMEN: 8 DE GENER DE 2019

Amb la voluntat de garantir la possibilitat que totes les persones que s’han inscrit al procés de selecció puguin participar en la jornada de mobilització oberta al col·lectiu de Bombers de la Generalitat, l’examen s’ha posposat la data de l’examen al dia 8 de gener del 2019.

Codi: 2018/98.201.00609(O)

Justificació: el personal formador de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ja ha superat un procés de selecció i té les valoracions constants de l'alumnat i dels coordinadors sobre la seva idoneïtat per a impartir formació. Per això, per a optar a una nova especialitat dins dels diferents àmbits de coneixement de l’Escola de Bombers i Protecció Civil (EBPCC), s’ha considerat oportú abreujar el procés d’accés a la condició de formador/a, però alhora garantir la seva capacitat tècnica i de coneixement en la nova especialitat.

ATENCIÓ: canvi de data. Examen dia 8 de gener de 2019

Data de publicació de la convocatòria: 09.11.2018

1. Objecte

Incorporar personal formador provinent del Cos de Bombers de la Generalitat per als continguts d’NRBQ. També respon a la necessitat de disposar de més docents a l’EBPCC per a desenvolupar els encàrrecs formatius que rep d'aquest àmbit d’intervenció.

Les places convocades són:

 • Regió d’Emergències de Lleida: 7 places
 • Regió d’Emergències Metropolitana Nord: 4 places

 

2. Requisits de l'aspirant

Ser formador/a de l'EBPCC de l'ISPC com a màxim de dues especialitats. En cas de ser-ne de tres, cal renunciar a una de les especialitats.

L'EBPCC de l'ISPC en comprovarà d'ofici el compliment.

3. Procés selectiu

Pel fet que es tracta de personal formador amb les competències necessàries per a exercir de forma adequada aquesta funció, la selecció només es basa en una prova de coneixement específic relacionat amb l’especialitat d’NRBQ i en un recompte de mèrits.

La prova de coneixement consisteix en un examen de tipus test amb quatre opcions de resposta sobre continguts de l’especialitat d’NRBQ. Es qualifica de 0 a 10 punts. Les respostes errònies penalitzen: per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor de la resposta encertada. Per superar l'examen cal obtenir una puntuació de 5 o superior.

La llista de temes i les instruccions per accedir als continguts s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases.

Pel que fa al recompte de mèrits, el detall de les puntuacions per a cada apartat és el que consta a l’annex 2. Els punts dels mèrits se sumaran a la puntuació obtinguda a la prova escrita.

La puntuació final serveix per a ordenar els aspirants. En cas d'empat en la darrera posició s'ordenaran per ordre d'antiguitat en el cos i, en cas de coincidir, guanyarà l’aspirant de més edat.

5. Calendari orientatiu

La previsió del calendari de la prova, la publicació de la llista de persones admeses i excloses, les especificacions i els resultats, i qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públics per mitjà d'aquesta pàgina web.

El calendari es pot modificar al llarg del procés per motius d’organització.

6. Sol·licituds d'inscripció

Termini d'inscripció: 25 de novembre.

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà d'aquest formulari en línia.

L'aspirant és responsable de la veracitat de les dades que faci constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l'admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió de valoració pugui fer en qualsevol moment. Per tant, qui incorri en inexactitud o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

7. Comissió de valoració

La Comissió està formada per les persones titulars del òrgans següents:

 • cap de l’EBPCC
 • cap del Servei de Formació en Riscos i Emergències de l’EBPCC
 • cap de l’Àrea d’Instructors i Continguts de l’EBPCC
 • cap de la Secció de Suport a la Formació de Bombers de l’EBPCC
 • responsable de Suport a la Formació (NRBQ) de l’EBPCC
 • pedagoga del Servei de Formació en Riscos i Emergències de l’EBPCC

 Per dur a terme la seva tasca, la Comissió compta amb el personal de suport que consideri necessari.

8. Protecció de dades personals

D’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals a la lliure circulació d'aquestes dades; de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la resta de normativa aplicable, en relació amb les dades personals a les quals pugui tenir accés durant l’intercanvi d’informació amb l’ISPC, us comuniquem que les vostres dades seran tractades de conformitat amb la finalitat i els usos previstos en el fitxer de tractament de dades personals anomenat selecció de personal docent del qual és responsable l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que tot seguit us detallem:

 • Finalitat: gestionar les dades per a la selecció de personal docent i per a l’habilitació de personal formador intern.
 • Legitimació: consentiment de la part interessada.
 • Destinataris: no es preveu la cessió de dades de caràcter personal a tercers, llevat d’obligació legal.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, tractament i sol·licitud de limitació davant de l’ISPC, adreçant un escrit a l’adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat, o bé en línia mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat.

Per a més informació consulteu el contingut addicional que es detalla en aquesta pàgina web o adreceu un escrit a la Sub-direcció General d’Administració i Suport Acadèmic de l’ISPC (Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 - Mollet del Vallès).

Per accedir als continguts següents feu servir l'usuari formadornrbq i la contrasenya formadornrbq (no els modifiqueu en cap cas):

1. Identificació de riscos tecnològics

1.1 Conceptes bàsics de química

1.2 ADR

1.3 Tipus de contenidors

1.4 Codis de colors d'ampolles

1.5 Pictogrames de perill

1.6 Física de les radiacions ionitzants, radiobiologia i els efectes de les radiacions ionitzants sobre el cos humà

1.7 Principis de protecció radiològica operacional

1.8 Identificació d'escenaris amb risc radiològic

1.9 Identificació de la zonificació en instal·lacions radioactives

1.10 Fitxes d'identificació de cisternes

1.11 La planta química

1.12 La central nuclear d’aigua a pressió

 

2. Autoprotecció i equips de protecció individual en riscos tecnològics

2.1 Introducció als EPI

2.2 Característiques tècniques dels EPI

2.3 Nivells de protecció

2.4 EPI en riscos radiològics

2.5 Descontaminació

2.6 Introducció a la zonificació

2.7 Determinació de les zones per als equips d'emergències

 

3. Maniobres d'intervenció en riscos tecnològics

3.1 Introducció als materials d’intervenció en RT

3.2 Material

3.3 Detectors portàtils

3.4 Extinció d'incendis amb líquids inflamables

3.5 Accidents químics i risc

 
 1. Haver treballat, dels darrers 6 anys, com a mínim 1 any en un parc de bombers amb furgó de risc químic. Per any complet treballat: 0,25 punts. L'aspirant ha d'acreditar-ho documentalment amb un “faig constar” signat pel cap de parc on hagi prestat els seus serveis.

 

 1. Haver treballat com a bomber/a d'empresa ens els últims 15 anys en empreses químiques, centrals nuclears o laboratoris de bioseguretat: 0,15 punts per any complet treballat, amb un màxim d'1,5 punts. L'aspirant ha d'acreditar-ho documentalment amb un certificat d’empresa.

 

 1. Tenir alguna de les titulacions següents, 1,5 punts:
 • carreres universitàries de física, química, biologia o enginyeries directament relacionades
 • graus superiors directament relacionats amb alguna de les quatre àrees (nuclear, radiològica, biològica o química)

L'aspirant ha d’acreditar-ho documentalment amb una fotocòpia del títol.

 

L'aspirant ha de lliurar la documentació corresponent el dia de la prova presencial. Si no ho fa així, no es computarà cap mèrit.

Qualsevol informació o novetat sobre la convocatòria es faran públiques per mitjà d'aquesta pàgina web.

93 567 50 00  /  formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  11.12.2018