• Imprimeix

Examen lliure per a obtenir la CT nivell bàsic

Mollet del Vallès, dimecres 3 de maig

Codi: 2017/98.200.00206(O) 

Es publica la llista provisional de persones admeses, amb observació de documentació pendent [20.04.2017]

 

 

Llista provisional de persones admeses

Ordenada per DNI [publicada 20.04.17]

Atorgar la certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'acord amb la reglamentació tècnica en aquesta matèria.

Amb la qualificació d'apte/a en aquesta prova s'obté la certificació amb la qual es pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació de tècnic/a de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, en el supòsit que aquest/a tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, d'acord amb l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer.

 • Disposar de titulació universitària de primer o segon cicle de tipus científic o tècnic.
 • Acreditar, abans de la data límit d'inscripció:
  • haver assistit a un curs de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d’incendi amb el contingut formatiu mínim establert a l’annex 1 de l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, impartit per personal amb demostrada formació i experiència, o bé haver assistit a un curs de nivell bàsic a l'ISPC sense haver obtingut el diploma d'aprofitament, però acreditant l'assistència mínima;
  • no haver esgotat el nombre màxim de convocatòries de proves de coneixement (examen lliure de nivell bàsic) a les quals tenen dret a presentar-se, d’acord també amb l'Ordre INT/22/2013.

Data: dimecres 3 de maig de 2017

Durada: 4 hores

Horari: de 15 h a 19 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (localització i accessos)

Aula: I-209 (edifici I) 

Estructura de l'examen:

L’examen consta de dues parts, de caràcter eliminatori. Per aprovar l’examen cal superar ambdues parts.

 • 1a part. Prova tipus test
 • 2a part. Preguntes curtes obertes

 

Temari: annex 1 de l'Ordre INT/22/2013 

Diploma: d'aprofitament

46,30 €

 • L'import de la taxa s'ha d'abonar abans de la data de l'examen mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu al número de compte de l'Institut: ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés cal indicar:
  • com a beneficiari: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • en concepte de: inscripció examen CT bàsic 0206/2017
 • Termini de presentació de sol·licituds: dimecres 19 d'abril
 • Cal emplenar i signar la sol·licitud d'inscripció i enviar-la a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per correu postal o missatgeria. Però també s'ha d'avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic a formacio.bombers.ispc@gencat.cat.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de la data de l'examen.
Sol·licitud d'inscripció

Ompliu-la en pantalla o imprimiu-la