• Imprimeix

Curs bàsic per a bomber/a d'empresa

Del 9 d'abril al 30 de novembre

Es publiquen els resultats de les proves físiques del 4 d'abril [06.04.18]

 • Publicat el calendari del curs [21.03.18]
 • Prorrogat el termini d'inscripció fins al 29 de març
 • La realització del curs a Tarragona queda supeditada al nombre d’inscripcions que es rebin per aquesta regió

Destinat a: aspirants a bomber/a d'empresa que presten els seus serveis en empreses subjectes a la normativa sobre prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials (col·lectiu regulat pel Decret 374/1996).

Codi: 2018/10.211.00420(O)

Objectiu: capacitar l'alumnat en les funcions bàsiques de bomber/a d'empresa, previstes a l'article 2.1 del Decret 374/1996

El programa del curs ha estat revisat i s’adapta als nous dissenys curriculars de la formació bàsica per a bombers que s’imparteix a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (bombers funcionaris i bombers voluntaris de la Generalitat i Bombers de l’Ajuntament de Barcelona). Per aquest motiu la denominació dels mòduls ha canviat i ara es corresponen amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic/a en emergències i protecció civil (establert pel Reial decret 907/2013, de 22 de novembre - BOE núm. 301, de 17 de desembre).

 • Mòdul 1. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències
 • Mòdul 3. Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans
 • Mòdul 4. Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic
 • Mòdul 5. Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat
 • Mòdul 6. Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències
 • Mòdul 7. Atenció sanitària en situació d'emergència
 • Mòdul 9. Coordinació d'equips i unitats d'emergències
 • Mòdul 10. Ciències aplicades a l'àmbit professional

Places: 50

Modalitat del curs: semipresencial (aprenentatge en línia + pràctiques i proves presencials).

Durada: 350 hores (220 h presencials + 130 h en línia)

Horari marc:

 • de les activitats presencials: de 8 h a 14 h
 • dels exàmens: de 9 h a 14 h

 

Lloc de les pràctiques i els exàmens: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC, Mollet del Vallès) i altres instal·lacions previstes

Inici i presentació del curs: dilluns 9 d'abril, a les 10 h, a la sala polivalent de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC, Mollet del Vallès

Aquesta primera sessió finalitza a les 13 h (inclou inauguració, presentació i primera sessió teòrica de 2 hores)

Diploma: d'aprofitament

 • Haver complert els divuit anys.
 • Presentar un certificat mèdic oficial que acrediti que no es pateix cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedeixi exercir amb normalitat les funcions de bomber/a d'empresa. La data d'expedició del certificat ha de ser com a màxim de 3 mesos abans de la realització de les proves físiques.
 • Superar les proves físiques d'accés al curs.

Prorrogat el termini d'inscripció fins al 29 de març

L'empresa respectiva ha d'emplenar degudament el formulari d'inscripció col·lectiva (adjunt en aquest apartat) i enviar l’original a l’ISPC (correu postal, missatgeria, etc.). També cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a  formacio.bombers.ispc@gencat.cat

L'ISPC ha de tenir totes les sol·licituds abans no acabi el termini d’inscripció i no es considerarà realitzada fins que no s'hagi rebut tota la documentació.

La inscripció definitiva està supeditada a la superació de les proves mèdiques i físiques. Les persones no aptes no podran formalitzar la matrícula del curs.

En cas de sobrepassar el nombre de places convocades, s'aplicarà una distribució proporcional de matriculacions per empresa.

No es podrà formalitzar cap inscripció un cop hagi començat l'activitat acadèmica.

Sol·licitud d'inscripció

Empleneu-la directament en pantalla i/o imprimiu-la

2.100,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs però abans que finalitzi, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona o l'entitat declarada deutora.
 • 1es proves: divendres 9 de març, de 10 h a 14 h, a l'ISPC (Mollet del Vallès)

 

 • Per a les persones inscrites més tard del 9 de març s'ha programat una nova jornada de proves físiques el dimecres 4 d'abril, a les 10 h, al poliesportiu de l'ISPC.
 
 
El dia de les proves cal portar:
 • DNI original
 • certificat mèdic oficial expedit fa menys de tres mesos
 • roba i calçat esportius

 

Barems

Descripció de les proves

Cursa llançadora (course navette)

Prova d'agilitat

Prova de força del tren superior

En aquesta mateixa pàgina web es publicaran:

 • els resultats de les proves físiques
 • la llista de persones admeses i excloses al curs

Obtenció de l'habilitació de bomber/a d'empresa

Un cop superada l'avaluació teòrica i pràctica del Curs, l'aspirant ha de tramitar la corresponent documentació per a obtenir l'habilitació de bomber/a d'empresa i abonar la taxa prevista (Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat). Trobareu més informació sobre aquest tràmit en aquest web, a l'apartat de Tràmits > Habilitació.

 

Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC > formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  06.04.2018