• Imprimeix

Curs de sergent/a de policia

Del 9 d'octubre al 24 de novembre de 2017

Destinat a: membres dels cossos de policia de Catalunya aspirants a la categoria de sergent/a.

Codi: 2017/20.102.00229(O)

Objectiu

Assolir les competències de comandament del primer nivell de l'escala intermèdia.

Programa

 • Mòdul 1. Seguretat. Organització operativa 
 • Mòdul 2. Organització. Gestió de serveis 
 • Mòdul 3. Competències de relació i comandament. Gestió d'equips

Organització

Places: 50

Durada: 205 hores

Dates: del 9 d'octubre al 24 de novembre de 2017

Horari marc: de 8 h a 19 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 9 d'octubre, a les 9 h, a l'aula B010 (planta baixa de l'edifici B de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Termini: 18 de setembre de 2017

 • Per als membres de les policies locals s'ha fer arribar a l'Institut el full de sol·licitud d'inscripció i el certificat de superació de les proves selectives per a l'accés a la categoria com a funcionari de carrera.
 • El formulari d'inscripció i el model de certificat es troben en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenada la sol·licitud, s'ha d'enviar l'original a l'Institut junt amb el certificat de superació de les proves (per correu postal, missatgeria...), però cal avançar-los escanejats per correu electrònic a l'adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals i el certificat de superació de les proves selectives abans que finalitzi el termini d'inscripció.
 • No es podrà formalitzar la inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici del curs, rebreu un correu electrònic per a confirmar si heu estat admès/esa.
Formulari d'inscripció

Ompliu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Model de certificat

Per acreditar la superació de les proves selectives

Preu

1.695,85 €

 

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  14.07.2017