• Imprimeix

Curs d'agent interí/ina

Arrenquen les tres edicions programades

Destinat a: aspirants a policia en règim funcionarial d'interinatge dels cossos de policies locals, seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, d'acord amb l'article 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

1a edició: Lloret de Mar, del 30 de maig al 20 de juny

 • Codi: 2018/10.102.00086(O)  

 

2a edició: Salou, de l'1 al 20 de juny

 • Codi: 2018/10.102.00256(O)  

 

3a edició: Castelló d'Empúries, del 4 al 21 de juny

 • Codi: 2018/10.102.00257(O)  

Objectiu

Capacitar l'alumnat per tal que –de forma temporal i en règim interí– dugui a terme les tasques pròpies d'agent de policia.

Programa

 • Drets i llibertats
 • El servei públic de policia
 • Coneixement de la normativa penal
 • Procediments bàsics de seguretat ciutadana
 • Aplicació de la normativa viària i regulació del trànsit
 • Policia administrativa
 • Primeres intervencions sanitàries
  • Primeres intervencions
  • Suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lador extern automàtic (DEA)
 • Comunicació assistencial i mediació
 • Actuacions amb col·lectius especialment vulnerables
 • Formació en el lloc de treball

Metodologia i modalitat formativa

El curs s’estructura en dos blocs diferenciats:

a) formació bàsica, de 90 hores, que es durà a terme a l’aula i als espais de pràctiques que corresponguin;

b) formació en el lloc de treball, que es farà amb el mètode de mentoria (mentoring): policia format/ada i amb experiència professional orientarà l’alumne/a en el desenvolupament d’alguna/es jornada/es laboral/s, en l’exercici de les seves funcions.

Organització

Durada: 120 hores

Places: 25

Dates i llocs:

 • 1a edició: del 30 de maig al 20 de juny
  • Lloret de Mar (seu de la Policia Local, av. de les Alegries, 32)

 

 • 2a edició: de l'1 al 20 de juny
  • Salou (c/ Llobregat, 1-3 - 43840 Salou)

 

 • 3a edició: del 4 al 21 de juny
  • Castelló d'Empúries (c/ Puigmal, 1 - 17487 Empuriabrava)

 

Horari marc: de 8 h a 20 h

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Per inscriure alumnes al curs, els ajuntaments han d'enviar a l'Institut:

 • el full de sol·licitud d'inscripció que s'annexa en aquest apartat. S'ha d'enviar l'original per correu postal o missatgeria però també s'ha d'avançar escannejat per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • el certificat que acrediti que l'aspirant ha superat les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent interí/ina de policia; cal fer constar en el certificat les dates del procés selectiu d'agent interí/ina.

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals i els certificats abans no acabi el termini d'inscripció.

Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa a aquest curs.

No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.

Preu

680,40 €*

*Taxa corresponent a 2017. Per a aquest curs s'aplicarà la taxa que hi hagi vigent el primer dia de l'activitat

 

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és el ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (extensió 10 15) / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  05.06.2018