• Imprimeix

Curs d'agent interí/ina

Tres edicions

 • 3a edició: Castelló d'Empúries, canvi de dates: del 5 al 22 de juny
  • Codi: 2017/10.102.00198(O) 
 • 2a edició: Lloret de Mar, de l'1 al 20 de juny
  • Codi: 2017/10.102.00197(O) 
 • 1a edició: Salou, del 18 d'abril al 12 de maig
  • Codi: 2017/10.102.00114(O)  

Aspirants a policia en règim funcionarial d'interinatge dels cossos de policies locals, seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, d'acord amb l'article 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Capacitar l'alumnat per tal que, de forma temporal i en règim funcionarial d'interinatge, dugui a terme les tasques pròpies d'agent de policia.

 • Drets i llibertats
 • Servei públic de policia
 • Comunicació assistencial i mediació
 • Actuacions amb col·lectius especialment vulnerables
 • Primeres intervencions sanitàries
 • Procediments bàsics de seguretat ciutadana
 • Aplicació de la normativa viària i regulació del trànsit
 • Coneixements de la normativa penal
 • Policia administrativa
 • Formació en el lloc de treball

El curs s’estructura en dos blocs diferenciats:

a) formació bàsica, de 90 hores, que es durà a terme a l’aula, als espais de pràctiques que corresponguin, i també inclou unes hores d’aprenentatge electrònic per al contingut de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic.

b) formació en el lloc de treball, que es farà amb el mètode de mentoria (mentoring), és a dir, un agent format/ada i amb experiència professional orientarà l’alumne/a en el desenvolupament d’alguna/es jornada/es laboral/s, en l’exercici de les seves funcions.

Durada: 120 hores

Places: 20

Dates:

 • 1a edició: del 18 d'abril al 12 de maig de 2017
 • 2a edició: de l'1 al 20 de juny de 2017
 • 3a edició: del 5 al 22 de juny de 2017

Horari mac: de 8 h a 19 h

Llocs de realització:

 • 1a edició: Salou, a la seu de la Policia Local (c/ Llobregat, 1-3)
 • 2a edició: Lloret de Mar, a la seu de la Policia Local (av. de les Alegries, 32)
 • 3a edició: Castelló d'Empúries, a la seu de la Policia Local (c/ Puigmal, 1 - Empuriabrava)

Diploma: d'aprofitament

Per inscriure alumnes al curs, els ajuntaments han d'enviar a l'Institut:

 • el full de sol·licitud d'inscripció que s'annexa en aquest apartat. S'ha d'enviar l'original per correu postal o missatgeria però també s'ha d'avançar escannejat per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • el certificat que acrediti que l'aspirant ha superat les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent interí/ina de policia; cal fer constar en el certificat les dates del procés selectiu d'agent interí/ina.

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals i els certificats abans no acabi el termini d'inscripció.

Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa a aquest curs.

No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.

680,40 €*

*Taxa corresponent a 2017

 

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és el ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Tel. 93 567 50 00 (extensió 10 15) / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  06.06.2017