• Imprimeix

Mapa web

Formació

Una de les finalitats essencials de l'Institut és desenvolupar la formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; de protecció civil, i de vigilància, control i protecció ambientals. Per això, cal detectar i definir les necessitats formatives i dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació i revisió tècnica relacionats amb la qualitat de la formació dels diversos col·lectius professionals que integren el sistema de seguretat, en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria. L'Institut programa, organitza i du a terme la formació bàsica, la formació per a la promoció i el comandament, la formació per a l'especialització i la formació contínua adreçada a aquests col·lectius. Els continguts, les metodologies didàctiques i el perfil del professorat s'adeqüen a les necessitats formatives corresponents.

Selecció

En aquesta àrea d'actuació l'Institut té com a funcions: crear, gestionar, difondre i aplicar el coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals de l'àmbit de la seguretat. Els serveis tècnics que proporciona són:l'avaluació psicotècnica de les persones que participen en processos selectius per a l'accés o per a la promoció als cossos de policia de Catalunya i altres col·lectius professionals de l'àmbit de la seguretat;l'assessorament institucional per orientar i assistir el personal tècnic de les organitzacions d'origen o de les corporacions municipals per a la planificació i la realització dels processos selectius;l'avaluació de les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels membres de les policies locals.

Recerca

L'Institut promou i realitza activitats d'estudi, investigació i assessorament relacionades amb l'àmbit de la seguretat. També organitza activitats de debat i divulgació de coneixement en matèria de seguretat. Així mateix col·labora amb institucions, centres i establiments docents nacionals, estatals i internacionals, a fi de mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.