• Imprimeix

Tribunals de selecció de PL

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) designa les persones (titulars i suplents) que l'han de representar com a vocals en els tribunals d'oposició per a l'accés a totes les categories de policies locals i perquè participin en les funcions d'aquests tribunals.

El Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals estableix que un terç dels membres dels tribunals d'oposició ha de ser integrat per personal del Departament d'Interior i, com a mínim, una persona en representació de l'ISPC [art.8.c) del Decret 233/2002].

Els membres dels tribunals de selecció:

  • representen l'ISPC amb un ampli coneixement de la funció policial
  • garanteixen l'objectivitat del procés selectiu d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat
  • vetllen pel correcte desenvolupament de les proves, d'acord amb les bases generals i específiques de la convocatòria
  • participen en el procés de cada prova (proposta, formulació, vigilància, valoració, etc.)

 

Per a més informació contacteu a ispc-seleccio@gencat.cat