• Imprimeix

Selecció de personal formador intern de l'especialitat de psicologia (2017)

Data de publicació de la convocatòria: 17.02.2017

Última actualització: 24.11.2017

D'acord amb la Resolució de la directora de l'ISPC de designació de personal formador intern, de 24 de novembre de 2017, es fa pública la llista de persones que han superat aquest procés selectiu.

 

 

Històricament l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha comptat amb la col·laboració de personal formador intern empleat públic per a la docència en l’àmbit de coneixement de la psicologia de les activitats formatives dels cossos de seguretat, d’emergències i de protecció civil.

Des de l’aprovació del Pla director (2012), el model pedagògic de l’ISPC preveu la convocatòria de processos selectius de personal docent i personal formador intern per àmbits de coneixement i adreçats als empleats públics de les administracions pròpies de Catalunya.

Actualment, l’ISPC requereix incorporar nou personal formador intern de l’especialitat de la psicologia que pugui atendre i donar resposta a les necessitats formatives dels cossos de seguretat, d’emergències i de protecció civil de Catalunya.

A l'efecte d'aquesta convocatòria es considerarà com a nou personal formador intern qui no hagi fet docència a l'ISPC en l'especialitat de psicologia en els cursos acadèmics 2014-15, 2015-16 i 2016-17.

Més informació 93 567 50 00  / ispc-seleccio@gencat.cat

[Data de publicació 17.02.2017]

1. Marc de treball del personal formador intern

1.1 Competències i funcions

El personal docent de l’ISPC fonamentalment imparteix activitats formatives prèviament dissenyades en qualsevol modalitat (en línia, presencial o semipresencial) i de forma descentralitzada en el territori.

La funció bàsica del formador/a és impartir les sessions formatives pactades, avaluar l’alumnat i assistir a les sessions o cursos que estableixi l’ISPC amb la finalitat d’actualitzar, adquirir coneixements o unificar criteris i funcionament, per així garantir la qualitat de l’exercici de les seves tasques.

També el personal docent pot participar en el desenvolupament de recursos formatius o avaluatius i, en menor mesura, en accions de suport o coordinació d’activitats.

1.2 Competències específiques

Les competències específiques objecte de valoració en el perfil del personal formador intern són:

 • competència tècnica (domini de la matèria a impartir)
 • comunicació docent (habilitats per transmetre coneixements de forma entenedora, assegurant-ne la comprensió de l’alumnat i facilitar el diàleg)
 • planificació pedagògica i innovació (programar i planificar de forma organitzada i realista)
 • capacitat de treball en equip (habilitat per desenvolupar i mantenir relacions positives amb els altres i de treballar-hi conjuntament)
 • flexibilitat i tolerància a la pressió (actitud flexible davant els canvis i dificultats que es plantegin)
 • motivació i expectatives (interès i motivació per fer la tasca amb qualitat i per formar-se contínuament)

 

A més, ha de tenir les competències generals pròpies del personal al servei de l’Administració pública següents:

 • compromís amb el servei públic i l’organització (compartir els principis i valors de l’Administració pública i actuar amb coherència amb si mateix/a i amb l’organització);
 • orientació a resultats i orientació a la qualitat (capacitat per orientar la feina a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la menor despesa de recursos possible; en definitiva, amb l’eficiència necessària per donar el millor servei).

 

1.3 Àmbits de coneixement específic en psicologia

L'ISPC ha definit diferents àmbits de coneixement i d'intervenció professional de la psicologia que estan més relacionats amb els continguts i els objectius de la formació a impartir i, per tant, són més idonis per a la valoració del currículum de l'aspirant:

 • autocontrol i gestió de l’estrès
 • habilitats socials i de comunicació
 • tècniques de resolució de conflictes
 • intel·ligència emocional
 • atenció psicològica a víctimes i actuants
 • intervenció social, acollida i atenció als col·lectius d’immigrants i de refugiats
 • intervenció i mediació intercultural en l’àmbit local
 • atenció psicològica a persones i col·lectius amb necessitats especials (diversitat funcional)
 • psicologia de les emergències
 • psicologia jurídica
 • seguiment i orientació psicopedagògica

 

1.4 Consideracions administratives i econòmiques

La condició de personal formador intern no modifica, en cap cas, la situació administrativa que es tingui en la unitat orgànica o administració en què s’estigui adscrit/a.

La condició de personal formador intern de l’ISPC serà reconeguda mitjançant una resolució de la Direcció de l’ISPC, la qual posarà fi al procés selectiu. Aquesta condició comporta per a la persona interessada la disponibilitat per a conciliar l'exercici de l’activitat docent i/o l’assistència a reunions de coordinació que es programin, alhora que permet que sigui designada com a docent en els cursos impartits a l’ISPC, d’acord amb les necessitats acadèmiques de la institució.

La contractació específica per a cada curs s'instrumenta mitjançant designació administrativa per a l’exercici de tasques docents, d’acord amb l’article 304 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Les col·laboracions específiques del personal formador intern es retribueixen d’acord amb els barems de retribucions aprovats pel Consell de Direcció de l'ISPC.

El personal formador intern està subjecte als límits de la legislació en matèria d'incompatibilitats d’empleats públics i, en aquest sentit, prèviament a l’inici de l’activitat haurà de sol·licitar l'autorització corresponent de compatibilitat si es troba en algun dels supòsits en què sigui preceptiva. Perquè es pugui concedir la compatibilitat cal complir tots els requisits que estableix la normativa específica sobre les incompatibilitats i especialment la compatibilitat horària amb la tasca principal i els límits retributius.

1.5 Durada, extinció i renovació de la condició de personal formador intern

La durada de la condició de personal formador intern és d’un any, prorrogable automàticament per períodes d’un any.

La condició de personal formador intern es pot extingir pels motius seguents:

 • deixar de tenir vinculació amb l’Administració pública que permet accedir a la condició de formador/a intern/a;
 • revocació de la Direcció de l’ISPC, per causes justificades degudament o relacionades amb el nivell de qualitat de la formació impartida o la manca de seguiment del pla de formació existent;
 • renúncia de la persona interessada, que es podrà fer efectiva un cop complerts els compromisos de docència adquirits, tret de força major.

 

2. Règim de la convocatòria

2.1 Objecte

Seleccionar personal formador intern de l'àmbit de coneixement de la psicologia, per tal de cobrir les necessitats formatives de l'ISPC en aquesta especialitat.

2.2 Requisits de l'aspirant

El darrer dia de presentació de sol·licituds s'han de complir els requisits següents:

 • ser empleat/ada públic/a, d'acord amb la definició de l'article 8 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en situació de servei actiu en el grup A1, a l'Administració de la Generalitat, a l'Administració local de Catalunya o a alguna universitat pública de Catalunya, així com personal facultatiu psicòleg de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra;
 • tenir llicenciatura o grau en psicologia, amb una antiguitat mínima de tres anys;
 • no pertànyer a cap de les categories professionals dels cossos de policia o de bombers, ja que les seves organitzacions tenen els seus sistemes específics de selecció de personal formador.

 

2.3 Borsa de personal formador intern

Les persones que superin el procés selectiu s'incorporaran a una borsa de personal formador intern qualificat, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda a totes les fases. El nombre màxim de persones seleccionades serà de 30.

Les persones que també superin el procés selectiu però no quedin seleccionades, s'inclouran en una llista complementària per ordre de qualificació per a cobrir possibles vacants o necessitats formatives de l’ISPC.

2.4 Comissió de valoració

La Comissió de valoració és l'òrgan responsable del procés selectiu i de proposar el nomenament del personal formador intern seleccionat a la Direcció de l'ISPC.

Aquesta Comissió està formada per les persones titulars dels òrgans següents:

 • subdirector general d'Administració i Suport Acadèmic
 • cap del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa
 • cap del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment
 • cap del Servei de Formació Policial
 • cap del Servei de Formació en Riscos, Emergències i Protecció Civil

 

Per dur a terme la seva tasca, la Comissió podrà comptar amb el personal de suport que consideri necessari.

La Comissió farà públiques les seves decisions d'acord amb el que s'indica a l'apartat 2.7.

2.5 Procés selectiu

La selecció es fonamenta en l'avaluació de les competències necessàries per exercir de manera adequada la funció de formador/a intern/a, d'acord amb les especificacions de l'apartat 1.

El procés selectiu consta de quatre fases: dues fases selectives i dues fases més no selectives. Cal superar cada fase selectiva per poder passar a la següent.

 • fase 1 (selectiva): valoració del currículum, d'acord amb els barems indicats a l'annex 1
 • fase 2 (selectiva): simulació docent
 • fase 3 (no selectiva): entrevista personal
 • fase 4 (no selectiva): curs de formació de personal formador

 

Prèviament a cada fase s'aportarà la informació addicional per concretar i desenvolupar els aspectes que s'indiquen en aquesta convocatòria.

2.5.1 Quadre resum de valoració del perfil de competències

Perfil de competències

Currículum

Simulació docent

Entrevista personal

Competència tècnica

x

x

x

Comunicació docent

x

x

x

Planificació pedagògica

 

x

 

Capacitat de treball en equip

 

 

x

Flexibilitat i tolerància a la pressió

 

x

x

Motivació i expectatives

 

 

x

 

2.5.2 Fase 1: currículum

D'acord amb els barems de l'annex 1, per a superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 30 punts, del total de 65 punts. 

La Comissió de valoració podrà considerar aquesta puntuació en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Del currículum es valoraran els barems següents:

 • formació universitària
 • formació no reglada en l'àmbit de coneixement específic
 • experiència docent
 • experiència en presentacions, ponències i publicacions
 • experiència en entrevistes per competències
 • competència digital

El detall de les puntuacions per a cada apartat del currículum es troba a l'annex 1.

2.5.3 Fase 2: simulació docent

Es proposa una prova que tindrà una durada total de 20 minuts i amb dues parts.

a) Primera part (5 minuts): elaboració d'un resum o esquema de preparació d'una sessió de classe sobre la matèria o àmbit de coneixement específic de l'apartat 1.3 en què tingui expertesa l'aspirant i que vulgui escollir (programació didàctica). Aquest document també s’inclourà en la valoració de la prova.

b) Segona part (10 minuts): impartició de la sessió davant de la Comissió de valoració. Aquesta sessió s'ha de preveure en espais de docència, de pràctiques i de simulació com una aula, el bulevard, etc. La Comissió simularà diferents rols d'alumne/a, amb un màxim de 5 minuts més de preguntes.

Aquesta fase es qualifica amb apte/no apte.

2.5.4 Fase 3: entrevista personal

Es durà a terme una entrevista per competències, en què es valoraran: motivació i expectatives, disponibilitat horària, capacitat de treball en equip i flexibilitat i tolerància a la pressió.

L’entrevista és individual i la porta a terme un/a psicòleg/òloga i un/a representant de la Comissió de valoració o la persona en qui es delegui.

Aquesta fase es qualifica amb una puntuació màxima de 10 punts.

Passaran a la fase següent les 30 persones aptes i que obtinguin millor puntuació en la suma dels punts de la fase 1 (currículum) i la fase 3 (entrevista personal).

2.5.5 Fase 4: curs de formació per a personal formador

Les persones que hagin superat les fases anteriors han de dur a terme un curs per a personal formador.

L'objectiu del curs és que el personal formador intern conegui les característiques dels cossos i el marc en què haurà de desenvolupar les seves funcions, així com les eines pedagògiques més adequades per a impartir les sessions formatives i gestionar grups classe.

El curs, d'una durada aproximada de 14 hores lectives, combinarà sessions presencials i sessions de treball en línia (aprenentatge electrònic).

2.6 Sol·licituds d'inscripció

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 15 de març (inclòs).

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà d'aquest formulari en línia.

L'aspirant és responsable de la veracitat de les dades que faci constar en la sol·licitud, que són les que es tindran en compte per a l’admissió, sense perjudici de les comprovacions que la Comissió de valoració pugui fer en qualsevol moment. La inexactitud o falsedat pot comportar l'exclusió de la convocatòria en qualsevol moment.

A més, cal enviar per correu electrònic a l’adreça ispc-seleccio@gencat.cat un currículum detallat que contingui una carta de motivació i que segueixi l'ordre dels barems especificats a l'annex 1 d'aquestes bases. En l’assumpte del correu electrònic cal indicar: ISPC cognoms i nom, i en el cos del correu electrònic: NIF, cognoms i nom, telèfon i correu electrònic de contacte.

La documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats, original o compulsada degudament, haurà de ser aportada per l’aspirant el dia de l’entrevista personal (fase 3 del procés). La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de determinats mèrits comportarà el reajustament de les puntuacions atorgades en concordança amb els mèrits acreditats.

2.7 Informació i comunicació de resultats

La previsió del calendari del procés, la publicació de la llista de persones admeses i excloses, les especificacions i els resultats de cada fase, així com qualsevol informació o novetat, es faran públics per mitjà de la pàgina web d'aquesta convocatòria.

El calendari es pot modificar al llarg del procés per motius d’organització. En aquest cas els canvis es comunicaran amb l’antelació suficient a la pàgina web.

2.8 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per les persones que participin en aquest procés de selecció s'incorporaran en un fitxer de l’ISPC amb la finalitat de gestionar aquesta convocatòria de selecció. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreçant-se a la Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic de l’ISPC, ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Formació universitària

Les titulacions universitàries es valoren fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb el barem següent:

Descripció

Puntuació

Titulació universitària oficial de màster universitari i/o doctorat relacionada amb la matèria

5

Titulació universitària oficial de diplomatura, llicenciatura i/o grau relacionada amb la matèria (excepte psicologia)

3

Titulació universitària oficial (diplomatura, llicenciatura, grau, màster universitari o doctorat) no relacionada amb la matèria

1

Títols propis directament relacionats amb les funcions que s’estableixen en la convocatòria (graduat superior, graduat, mestratge universitat, postgrau)

1

 

No es valoren les titulacions equivalents a d’altres ni les titulacions de nivell inferior quan s’al·legui la superior a aquesta. Tampoc no es valoren els estudis inacabats ni les assignatures considerades individualment que són necessàries per a l’obtenció de la titulació acadèmica oficial.

 

Formació no reglada relacionada amb els àmbits de coneixement

Formació relacionada amb els àmbits de coneixement que s’estableixen en la convocatòria impartides en centres acreditats i de prestigi reconegut en els últims 5 anys. Es valora fins a un màxim de 10  punts, d’acord amb el barem següent:

Descripció

Aprofitament

Assistència

Cursos de més de 200 hores

10

5

Cursos de 100 a 199 hores

5

2,5

Cursos de 21 a 99 hores

3

1,5

Cursos de fins a 20 hores

1

0,5

 

Experiència docent

Experiència acreditada com a docent en matèries relacionades amb els àmbits de coneixement que s’estableixen en la convocatòria. Es valora fins a un màxim de 20 punts, d’acord amb el barem següent:

Descripció

Puntuació

Cursos de més de 200 hores

20

Cursos de 51 a 200 hores

10

Cursos de 21 a 50 hores

5

Cursos de fins a 20 hores 

3

 

Experiència en presentacions, ponències i publicacions de caire científic

Publicacions i participacions com a ponent en trobades de caràcter científic. Es valoren fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb el barem següent:

Descripció

Puntuació

Articles científics en revistes incloses en el Journal Citation Reports

3

Article científic publicat en revista científica

2

Guia, llibre, treball especialitzat

2

Ponència, estudi, assaig

2

Conferència, comunicació o pòster

2

 

Experiència en entrevistes per competències

Experiència acreditada com a entrevistador/a duent a terme entrevistes per competències. Es valora fins a un màxim de 10 punts, a raó de 0,15 punts per cada mes complert d’experiència acreditada.

 

Competència digital

Certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i ofimàtica. Es valora fins a un màxim de 5  punts.

Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i els declarats equivalents; en cas que es disposi de més d’un certificat, es valora únicament el de nivell més alt;

També puntuen els cursos d’ofimàtica realitzats amb aprofitament a l’EAPC o en altres centres de prestigi reconegut sobre: fulls de càlcul, bases de dades, tractament de textos i presentacions. No es valoren els cursos d’ofimàtica realitzats amb anterioritat a l’any 2005.

Així mateix, es valora la presència activa, continuada i actualitzada a les xarxes socials en els àmbits de coneixement objecte d’aquesta convocatòria. S'entén per xarxa social qualsevol de les que preveu la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

Per acreditar-ho, cal presentar una fotocòpia (actualitzada amb data del dia de presentació de la documentació) de la pàgina web principal del compte públic de la xarxa social a valorar. En aquest apartat, s'entendrà per nivell avançat la presència concatenada en més d'una xarxa d'aportacions d'autor, en diferents formats i amb una continuïtat en el temps superior als dos anys. La manca d'algun/s d'aquests elements comportarà la valoració dins d'un nivell mitjà o bàsic.  

Descripció

ACTIC

Ofimàtica

Presència

xarxes socials

Nivell avançat

5

2

5

Nivell mitjà

3

1

3

Nivell bàsic

2

0,5

2

Resultats de l'entrevista i pas a la fase 4 [27.07.17]

Es publiquen els resultats de l'entrevista i la llista de persones que passen a la fase 4 d'aquest procés selectiu, que és el Curs de formació de personal formador. El Curs es realitza els dies 27 de setembre, de 15 h a 18 h; 29 de setembre, de 9 h a 18.30 h, i 3 d'octubre, de 15 h 18 h.

Fase 3: convocatòria a l'entrevista [08.06.17]

Aspirants que passen a la 3a fase

Resultats de la simulació docent [06.06.17]

Conté les listes d'aptes, no aptes i no presentats

Data d'actualització:  24.11.2017