• Imprimeix

Preguntes freqüents

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya elabora anualment el Programa d'activitats formatives adreçades als cossos de seguretat i d'emergències.

Les activitats formatives que convoca l'Institut i que tenen obert el període d'inscripció es poden consultar a la pàgina d'inici del web de l'Institut i a la pàgina de convocatòries obertes.

L'Institut no accepta sol·licituds d'inscripció a títol individual. És l'organització d'origen del professional la que ha de tramitar les sol·licituds d'inscripció als cursos, perquè és la que ha d'autoritzar la seva participació com a alumne/a en les activitats formatives.

També per als cursos relacionats amb processos selectius, les organitzacions han de facilitar a l'Institut la relació d'alumnes que hi participen i han d'adjuntar el certificat de superació de les proves selectives de l'alumne/a.

Tot i així, l'Institut també organitza activitats de divulgació i debat, com ara jornades o l'escola d'estiu, on és possible inscriure-s'hi a títol individual.

Les persones que hagin realitzat qualsevol activitat a l'Institut i vulguin obtenir-ne un certificat d'assistència i/o aprofitament, han d'adreçar una sol·licitud a la Direcció de l'Institut exposant els motius pels quals requereixen el certificat. Aquesta sol·licitud ha de ser signada per la persona interessada.

El document original de la sol·licitud s'ha de registrar a qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder atendre i gestionar l'emissió del certificat.

L'alumnat del Curs de formació bàsica per a policies que vulgui optar a una plaça a la residència, ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo al Servei de Gestió Administrativa de l'Institut (es pot avançar per fax al 935 675 030).

Abans de l'inici del curs, mitjançant una resolució de la directora de l'Institut, es publica la llista de persones admeses al taulell d'anuncis de l'Institut. En el cas que entre les persones admeses hi hagi alguna renúncia, l'Institut es posa en contacte amb la persona següent que compleixi els criteris d'adjudicació.

Atesa la limitació de places, s'han establert una sèrie de criteris que regeixen l'adjudicació d'habitacions:

•nombre de persones sense ingressos que estiguin al càrrec de l'alumne/a (si en té, en el formulari cal indicar el vincle de consanguinitat o afinitat);
•lloc de residència habitual (es dóna prioritat a les localitats a més distància de l'Institut);
•altres circumstàncies que es puguin considerar que graven econòmicament la seva estada a l'Institut.

Així mateix l'Institut pot demanar la documentació necessària que acrediti el compliment dels criteris al·legats per l'alumne/a.

Per a la resta d'alumnes, és recomanable que abans de trametre la sol·licitud es posin en contacte amb la persona responsable de la residència al telèfon 935 675 013.

No. Només les persones que hagin superat tot el procés de selecció per accedir als cossos de policia de Catalunya poden sol·licitar que se'ls reconegui l'equivalència de la seva condició d'agent al títol de tècnic/a de cicles formatius de grau mitjà.

En el cas del cos de Mossos d'Esquadra implica haver aprovat l'oposició, el Curs de formació bàsica a l'Institut i les pràctiques al lloc de treball.

Aquesta equivalència també s'estén als membres de les policies locals que hagin superat el procés de selecció convocat pels seus ajuntaments i el Curs de formació bàsica a l'Institut.

Un altre requisit és que la persona sol·licitant ha de tenir el graduat en educació obligatòria o la titulació equivalent.

Taula d'equivalències al graduat en educació secundària obligatòria (ESO):

  • graduat escolar (EGB) i fins al 2n de BUP aprovat
  • graduat escolar (EGB) i el títol de tècnic auxiliar (FP1)
  • batxillerat elemental i batxillerat superior
  • haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

 

L'emissió del certificat d'equivalència correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Per sol·licitar-lo contacteu amb la Sub-direcció General d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim Especial (93 400 69 00).

Habilitació

Per obtenir l'habilitació de bomber/a d'empresa és imprescindible haver realitzat el Curs de formació bàsica per a bombers d'empresa o bé ser bomber/a voluntari/ària de l'escala activa i haver realitzat el Curs de formació bàsica per a bombers voluntaris.

Si es compleix un d'aquests requisits, s'ha de presentar una sol·licitud a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya adjuntant el justificant de pagament de la taxa d'habilitació.

Renovació de l'habilitació

Per obtenir la renovació de l'habilitació de bomber/a d'empresa, tant del nivell bàsic com de l'avançat, la persona interessada ha d'acreditar 200 hores d'experiència operativa i real i de pràctiques simulades a la seva empresa. D'aquestes, 20 hores han d'estar realitzades amb la supervisió i la col·laboració del Parc de Bombers de la seva àrea.

L'empresa ha d'enviar la sol·licitud de renovació de l'habilitació de bomber/a d'empresa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que expedirà la renovació de l'habilitació i la trametrà a l'empresa per tal que sigui lliurada a la persona interessada.

Més informació

Trobareu més informació en l'enllaç següent o trucant al telèfon 935 511 992.

Mitjançant els exàmens o cursos a aquest efecte, adreçats a personal tècnic que desenvolupi o hagi de desenvolupar la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis.

Tota la informació aquí.

Les relacions externes i les visites a l'Institut es relacionen principalment amb:

  • activitats de la directora
  • actes institucionals o acadèmics: inauguració de l'any acadèmic, cloendes de cursos, jornades formatives, jornades de portes obertes, Pas de l'Equador...
  • reunions i trobades internacionals
  • visites d'estudi i estades formatives i d'intercanvi
  • visites de personalitats i de professionals
  • visites guiades per a grups de l'àmbit civil

 

La Secretaria de Direcció coordina aquestes activitats. Per a qualsevol petició, podeu contactar-hi mitjançant:

Data d'actualització:  14.11.2018

Informació relacionada