• Imprimeix

Presentació

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és el centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya i una peça fonamental en la construcció d'un model transversal en les seves polítiques i basat en la coordinació i la corresponsabilitat de tots els seus operadors

L'Institut és una entitat autònoma amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Creat el 2007, aglutina en un únic centre la formació integral, el suport a la selecció i el desenvolupament professional dels diversos col·lectius del sistema català de seguretat, sempre en col·laboració amb les organitzacions de les quals depenen.

En la reestructuració de l'Institut el 2012 es recuperen l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya com a parts essencials de l'Institut.

El 2014 l'Institut esdevé centre universitari adscrit a la Universitat de Barcelona, any en què s'implanten els estudis oficials del grau en Seguretat.

ispc
Llei 10/2007 de creació de l'ISPC

Text consolidat al Portal Jurídic de la Generalitat

Les finalitats principals de l'Institut són:

  • la formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals;
  • la creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promocionar i desenvolupar aquests col·lectius professionals d'acord amb la normativa que els regula;
  • la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.


També correspon a l'Institut la formació, el perfeccionament i la capacitació del voluntariat i dels actors directament relacionats amb els serveis de seguretat i emergències; la formació del personal penitenciari en procediments, intervencions i tècniques de seguretat, en col·laboració amb el Departament competent; i l'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

  • Els membres dels cossos de policia de Catalunya, vigilants i auxiliars de la policia local i els integrants de qualsevol altra estructura professional que desenvolupi funcions en l'àmbit de la seguretat pública al servei de les institucions pròpies de Catalunya.
  • Els membres dels cossos, escales, classes i categories que integren el personal d'emergències.
  • El personal de les estructures professionals que desenvolupi funcions en l'àmbit de la seguretat viària, del trànsit, de la mobilitat i de la seguretat ambiental.
  • El personal facultatiu i tècnic que doni cobertura i suport a la funció pròpia dels cossos de policia i del personal d'emergències.
  • El personal de les estructures professionals que tenen com a funció garantir la protecció i l'ajuda a la ciutadania i la vigilància i la seguretat en els espais i els serveis públics.
  • Els membres del Cos d'Agents Rurals.
Data d'actualització:  11.06.2018

Directora de l'ISPC