• Imprimeix

Presentació

Benvolguts i benvolgudes,

És un plaer donar-vos la benvinguda a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, una peça central i essencial en la formació dels nostres operadors de seguretat i un centre de creació i transferència de coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya. I que, des del 2014, ha esdevingut un centre adscrit a la Universitat de Barcelona per convertir-se en un referent en la formació acadèmica en seguretat.

És un orgull dir que aquesta tasca ha estat duta a terme de forma ininterrompuda durant més de tres dècades. Fins l’any 2007 es va fer des de cada una de les escoles, l’Escola de Policia i l’Escola de Bombers i Protecció Civil, i a partir d’aquesta data, en el marc de l’ISPC.

A banda de la formació, el suport a la selecció, la recerca o la difusió del coneixement, l’Institut té una vocació que va més enllà. Des del punt de vista global, busquem la millor manera de relacionar-nos amb la realitat que ens envolta, és a dir, una societat amb creixents exigències democràtiques i on emergeixen nous reptes per a la seguretat. I si considerem allò més proper, també tenim l’ambició d’esdevenir un lloc de trobada per a tots als col·lectius vinculats a la seguretat i les emergències, un lloc d’experimentació, innovació i desenvolupament professional i personal.

Per això volem que aquest espai sigui una finestra oberta a l’exterior, on professionals, acadèmics i ciutadania en general pugueu conèixer-nos. Hi trobareu totes les activitats de l’Institut, així com les dades de contacte per resoldre i gestionar qualsevol petició o dubte.

Espero que tots aquestes elements despertin el vostre interès per l’Institut i per les seves activitats.

Una sincera salutació,

Montserrat Royes Vila

 

Nomenada pel Decret 60/2018, de 7 de juny (DOGC núm. 7639, 11.06.18)

Montse Royes

L'Institut és una entitat autònoma amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Creat el 2007, aglutina en un únic centre la formació integral, el suport a la selecció i el desenvolupament professional dels diversos col·lectius del sistema català de seguretat, sempre en col·laboració amb les organitzacions de les quals depenen.

En la reestructuració de l'Institut el 2012 es recuperen l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya com a parts essencials de l'Institut.

El 2014 l'Institut esdevé centre universitari adscrit a la Universitat de Barcelona, any en què s'implanten els estudis oficials del grau en Seguretat.

ispc
Llei 10/2007 de creació de l'ISPC

Text consolidat al Portal Jurídic de la Generalitat

Les finalitats principals de l'Institut són:

  • la formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals;
  • la creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promocionar i desenvolupar aquests col·lectius professionals d'acord amb la normativa que els regula;
  • la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.


També correspon a l'Institut la formació, el perfeccionament i la capacitació del voluntariat i dels actors directament relacionats amb els serveis de seguretat i emergències; la formació del personal penitenciari en procediments, intervencions i tècniques de seguretat, en col·laboració amb el Departament competent; i l'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

  • Els membres dels cossos de policia de Catalunya, vigilants i auxiliars de la policia local i els integrants de qualsevol altra estructura professional que desenvolupi funcions en l'àmbit de la seguretat pública al servei de les institucions pròpies de Catalunya.
  • Els membres dels cossos, escales, classes i categories que integren el personal d'emergències.
  • El personal de les estructures professionals que desenvolupi funcions en l'àmbit de la seguretat viària, del trànsit, de la mobilitat i de la seguretat ambiental.
  • El personal facultatiu i tècnic que doni cobertura i suport a la funció pròpia dels cossos de policia i del personal d'emergències.
  • El personal de les estructures professionals que tenen com a funció garantir la protecció i l'ajuda a la ciutadania i la vigilància i la seguretat en els espais i els serveis públics.
  • Els membres del Cos d'Agents Rurals.
Data d'actualització:  17.10.2018